top of page
2.png

אמנות נוירוגרפית לצביעה

גלויוליקה = גלויה + יוליקה

נוירוגרפיקה - שיטת טיפול שמתבססת על הקשר בין היד למח. פעולת הציור מאפשרת חדירה לתת מודע ושינוי חיווטים עמוקים במח. תורת הנוירוגרפיקה מבוססת על עקרונות מדעיים. לאתר נוירוגרפיקה בישראל